Problem with upgrade in fresh instalation

Today I install Garuda linux and I can upgrade .
After command ''Pacman -Syu '' I have a bug ;

Do zainstalowania: 4076,45 MiB
Zmiana po aktualizacji: 56,21 MiB

:: Kontynuować instalację? [T/n]
(490/490) sprawdzanie kluczy w bazie [---------------------------------------------------------------------------------------] 100%
(490/490) sprawdzanie spójności pakietów [---------------------------------------------------------------------------------------] 100%
błąd: garuda-setup-assistant: podpis od "Nico Jensch [email protected]" posiada nieznane zaufanie
:: Plik /var/cache/pacman/pkg/garuda-setup-assistant-1.0.3-1-any.pkg.tar.zst jest uszkodzony (Niepoprawny lub uszkodzony pakiet (podpis PGP)).
Czy chcesz go usunąć? [T/n] n
błąd: nie udało się dokonać transakcji (Niepoprawny lub uszkodzony pakiet)
Wystąpiły błędy, nie zaktualizowano żadnego pakietu.
What i doing wrong ?
Please help me , I am new polish Garuda user

I should ask you to search in the forum using the English translation for your error message, please do so in the future...
...anyway it really looks like this one:

Maybe also
https://forum.garudalinux.org/search?expanded=true&q=pkg.tar.zst%20is%20corrupted
or
https://forum.garudalinux.org/search?expanded=true&q=invalid%20or%20corrupted%20package%20(PGP%20signature)
Check those which fit better the translation first...

7 Likes
4 Likes

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.