Długi czas ładowania systemu

W Archu jestem już od wielu lat. Zainteresował mnie Garuda Linux. Mam jednak pewien problem.

systemd-analyze 
Startup finished in 4.890s (kernel) + 1min 23.099s (userspace) = 1min 27.990s 
graphical.target reached after 1min 23.097s in userspace
    
systemd-analyze blame                
1min 19.603s upower.service                                      
10.954s NetworkManager-wait-online.service                            
 2.947s systemd-swap.service                                   
 1.684s dev-sda1.device

Jak można to naprawić?

1 Like

Może to być związane z uszkodzoną baterią laptopa lub kablem USB. Sprawdź wyjście np.

sudo journalctl -eu upower --no-pager

Jeśli nie udzielisz odpowiedzi, nie ma znaczenia, w jakim języku zadasz pytanie :wink:

2 Likes

sudo journalctl -eu upower --no-pager
paź 05 08:34:46 wojciech-3680u82 systemd[1]: Starting Daemon for power management...
paź 05 08:36:07 wojciech-3680u82 systemd[1]: Started Daemon for power management.

Rzecz w tym, że Arch na tym samym laptopie szybko się ładuje, a Garuda nie.

Use
~~~
Here the terminal output
Here the terminal output
~~~
look after Reply like this

Here the terminal output
Here the terminal output

Dobrze, będę pamiętał.

Najszybciej ładuje się Arco Linux, na drugim miejscu jest Arch, a do Garuda Linux trzeba mieć dużo cierpliwości. Wiem, że to jest młoda dystrybucja, wymagająca dopracowania i mam nadzieję, że jej twórcy czytają to Forum.

Here the terminal output #

inxi -Fxxxza
System:  Kernel: 5.8.13-21-tkg-upds x86_64 bits: 64 compiler: N/A 
      parameters: intel_pstate=passive BOOT_IMAGE=/@/boot/vmlinuz-linux-tkg-upds-westmere 
      root=UUID=ef012475-c754-4486-8029-d47aa5bc508c rw [email protected] quiet splash 
      resume=UUID=a9edc181-5222-45fd-9e44-7291c4fb5342 loglevel=3 
      Desktop: KDE Plasma 5.19.5 tk: Qt 5.15.1 info: latte-dock wm: kwin_x11 dm: SDDM Distro: Garuda Linux 
Machine:  Type: Laptop System: LENOVO product: 3680U82 v: ThinkPad X201 serial: <filter> Chassis: type: 10 serial: <filter> 
      Mobo: LENOVO model: 3680U82 serial: <filter> BIOS: LENOVO v: 6QET70WW (1.40 ) date: 10/11/2012 
Battery:  ID-1: BAT0 charge: 39.2 Wh condition: 39.2/62.6 Wh (63%) volts: 12.4/10.8 model: SANYO 45N1171 type: Li-ion 
      serial: <filter> status: Full 
CPU:    Info: Dual Core model: Intel Core i7 M 620 bits: 64 type: MT MCP arch: Nehalem family: 6 model-id: 25 (37) 
      stepping: 5 microcode: 7 L1 cache: 32 KiB L2 cache: 4096 KiB L3 cache: 4096 KiB 
      flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 21300 
      Speed: 3107 MHz min/max: 1199/2667 MHz base/boost: 2660/2660 boost: enabled volts: 1.3 V ext-clock: 133 MHz 
      Core speeds (MHz): 1: 3107 2: 3101 3: 3035 4: 2948 
      Vulnerabilities: Type: itlb_multihit status: KVM: VMX disabled 
      Type: l1tf mitigation: PTE Inversion; VMX: conditional cache flushes, SMT vulnerable 
      Type: mds status: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode; SMT vulnerable 
      Type: meltdown mitigation: PTI 
      Type: spec_store_bypass mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp 
      Type: spectre_v1 mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization 
      Type: spectre_v2 mitigation: Full generic retpoline, IBPB: conditional, IBRS_FW, STIBP: conditional, RSB filling 
      Type: srbds status: Not affected 
      Type: tsx_async_abort status: Not affected 
Graphics: Device-1: Intel Core Processor Integrated Graphics vendor: Lenovo driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0 
      chip ID: 8086:0046 
      Device-2: Lenovo Integrated Webcam type: USB driver: uvcvideo bus ID: 1-1.6:4 chip ID: 17ef:4816 
      Display: x11 server: X.Org 1.20.9 compositor: kwin_x11 driver: intel unloaded: modesetting alternate: fbdev,vesa 
      display ID: :0 screens: 1 
      Screen-1: 0 s-res: 1280x800 s-dpi: 96 s-size: 338x211mm (13.3x8.3") s-diag: 398mm (15.7") 
      Monitor-1: LVDS1 res: 1280x800 hz: 60 dpi: 125 size: 260x160mm (10.2x6.3") diag: 305mm (12") 
      OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics (ILK) v: 2.1 Mesa 20.1.8 direct render: Yes 
Audio:   Device-1: Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel v: kernel 
      bus ID: 00:1b.0 chip ID: 8086:3b56 
      Sound Server: ALSA v: k5.8.13-21-tkg-upds 
Network:  Device-1: Intel 82577LM Gigabit Network vendor: Lenovo driver: e1000e v: 3.2.6-k port: 1820 bus ID: 00:19.0 
      chip ID: 8086:10ea 
      IF: enp0s25 state: down mac: <filter> 
      Device-2: Intel Centrino Advanced-N 6200 driver: iwlwifi v: kernel port: 1880 bus ID: 02:00.0 chip ID: 8086:4239 
      IF: wlp2s0 state: up mac: <filter> 
Drives:  Local Storage: total: 111.79 GiB used: 29.17 GiB (26.1%) 
      ID-1: /dev/sda vendor: A-Data model: SU650 size: 111.79 GiB block size: physical: 512 B logical: 512 B sata: 3.2 
      speed: 3.0 Gb/s serial: <filter> rev: 831a temp: 48 C scheme: MBR 
      SMART: yes state: enabled health: PASSED on: 78d 18h cycles: 598 read: 817.98 GiB written: 1.51 TiB Old-Age: 
      media wearout: 100 
Partition: ID-1: / raw size: 102.99 GiB size: 102.99 GiB (100.00%) used: 29.17 GiB (28.3%) fs: btrfs block size: 4096 B 
      dev: /dev/sda1 
      ID-2: /home raw size: 102.99 GiB size: 102.99 GiB (100.00%) used: 29.17 GiB (28.3%) fs: btrfs block size: 4096 B 
      dev: /dev/sda1 
Swap:   Kernel: swappiness: 10 (default 60) cache pressure: 75 (default 100) 
      ID-1: swap-1 type: partition size: 8.80 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2 dev: /dev/sda2 
      ID-2: swap-2 type: zram size: 484.8 MiB used: 0 KiB (0.0%) priority: 32767 dev: /dev/zram0 
      ID-3: swap-3 type: zram size: 484.8 MiB used: 0 KiB (0.0%) priority: 32767 dev: /dev/zram1 
      ID-4: swap-4 type: zram size: 484.8 MiB used: 0 KiB (0.0%) priority: 32767 dev: /dev/zram2 
      ID-5: swap-5 type: zram size: 484.8 MiB used: 0 KiB (0.0%) priority: 32767 dev: /dev/zram3 
Sensors:  System Temperatures: cpu: 50.0 C mobo: 0.0 C 
      Fan Speeds (RPM): cpu: 3278 
Info:   Processes: 251 Uptime: 4h 34m Memory: 7.57 GiB used: 2.00 GiB (26.4%) Init: systemd v: 246 Compilers: gcc: 10.2.0 
      clang: 10.0.1 Packages: pacman: 1852 lib: 503 flatpak: 0 Shell: Bash (su) v: 5.0.18 running in: yakuake 
      inxi: 3.1.06

Ten błąd dotyczył jedynie wersji KDE Ultimate Edition. Wersja Lite działa bez zarzutu.