ગુજરાતી ઇન્ડીક જેવુ સેમ ટુલ્સ હોયતો. જેમા એકજ ભાષાના અલગ અલગ ફોન્ટ હોય જેમ કે ગુજરાતી ઇન્ડીક કી બોર્ડ ટુલ્સ માં ગુજરતી ના અલગ અલગ પ્રકારના આઠ ફોન્ટ હોય છે

Hello.

Post your terminal/konsole in- and output as text (no pictures) from:

inxi -Faz

Without it, you will not receive any help from the Garuda team or your topic is likely to be closed without notice.

Before you open a new help request, read relevant sections of the Arch and Garuda wiki.
Thoroughly search your issue and any error messages in the forum and on the web.

Report everything you have already attempted to solve your problem.

I need to switch keyboard languages all the time. Is there is a way to do that, like in windows its ( Alt+Shift ).

Please do so.

4 Likes

In KDE, go to settings, Keyboard, and assign the layout switching shortcut according to what you want.
It should be Alt+Ctrl or Alt+Shift by default.

If you have other desktop environment, please specify it.

2 Likes

હે, શ્રી, નમને કીધું એ પ્રમાણે કરો, તો થઇ જશે. :slightly_smiling_face:

1 Like

This topic was automatically closed 14 days after the last reply. New replies are no longer allowed.